Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako “RODO”) informuję Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzam Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Administratorem Państwa danych jest Iza Trzeciak, z którą mogą się Państwo skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa, e-mailowo, pod adresem: [email protected]. Iza Trzeciak jest inspektorem ochrony danych, można się ze mną skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Dzieci Warszawy 15C/15, 02-495 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem: [email protected].

Jaka jest podstawa prawna oraz cel przetwarzania Państwa danych?

Państwa dane przetwarzamy:

na podstawie art. 6 st. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia umowy, jej wykonania lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia – na Państwa żądanie;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np. zgodnego z prawem rozliczania należności wynikających z umowy, w tym obowiązków z zakresu prawa podatkowego; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Izabeli Trzeciak, jakim jest udzielanie informacji na kierowane przez Państwa wiadomości i zapytania, nadsyłane drogą mailową lub pocztą tradycyjną oraz kierowane telefonicznie, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Izabelę Trzeciak.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych,
  • żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,
  • żądać przeniesienia danych

Ponadto w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Opisane wyżej uprawnienia mogą Państwo zrealizować kontaktując się ze mną mailowo lub pocztą tradycyjną – dane adresowe podane na wstępie klauzuli.

W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd pozyskuję Państwa dane?

Większość przetwarzanych przeze mnie danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu.

Mogę także w niezbędnym zakresie pobierać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Komu mogę przekazywać Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

podmioty współpracujące ze mną w wykonywaniu mojej działalności gospodarczej – firmy kurierskie, dostawcy usług i serwisów IT, banki, biura księgowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące na moją rzecz usługi windykacyjne, agencyjne, pośrednictwa i marketingu.

Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

  1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO są przechowywane do czasu ustania spoczywającego na mnie obowiązku przechowywania danych księgowo-rozliczeniowych dotyczących wykonania umowy, który wynika z przepisów prawa podatkowego.
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podanie danych jest obowiązkowe.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy.

W przypadku odmowy podania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta.

W przypadku przetwarzania danych w ramach prawnie uzasadnionego mojego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W jakim stopniu korzystam z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Państwa dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].