Przejdź do głównej treści

Rzeczoznawca ppoż. Warszawa mazowieckie

Scenariusze pożarowe, ekspertyzy techniczne, uzgodnienia, operaty.

Oferuję kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, włączając w to uzgodnienia projektów budowlanych, ekspertyzy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz profesjonalne doradztwo. Usługi świadczę dla klientów poszukujących solidnego, responsywnego, słownego i odpowiedzialnego partnera.

Skontaktuj się ze mną

Scenariusze pożarowe i matryce sterowań

Scenariusz pożarowy to opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru dla miejsca jego wystąpienia. To dokument opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniający zastosowane w nim czynne zabezpieczenia ppoż. oraz specyfikę.

Zgodnie z przepisami, scenariusz pożarowy i matryca sterowań są niezbędnymi dokumentami dla obiektów budowlanych, w których stosuje się systemy sygnalizacji pożarowej, urządzenia gaśnicze, oddymiające lub zapobiegające zadymieniu. Scenariusz uwzględnia warunki ochrony ppoż., ekspertyzy ppoż., projekty instalacji oraz opisuje działania systemów w przypadku alarmu pożarowego. Matryca sterowań zapewnia dokładne zestawienie sterowań dla poszczególnych obszarów obiektu i służy do programowania centrali sygnalizacji pożarowej.

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: od dwóch do kilkunastu miesięcy

 • Koszt: od 5 000 do 50 000 zł netto

 • Format: sposób funkcjonowania urządzeń w czasie pożaru przedstawiony jest w formie opisowej (docx, pdf) oraz w postaci matrycy sterowań (xlsx, pdf). Wydruk papierowy z pieczęcią i podpisem lub dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 • Kwestie prawne:

  • Scenariusz pożarowy jest wymagany dla obiektów, w których stosuje się system sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia oddymiające lub urządzenia zapobiegające zadymieniu.
  • Scenariusz powinien zostać opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. we współpracy z projektantem obiektu.
 • Dodatkowe informacje:

  • Do zaprogramowania sterowań automatyk pożarowych wykorzystuję matrycę sterowań.
  • Funkcjonariusze PSP podczas odbioru zazwyczaj weryfikują poprawność działania systemów względem opisu technicznego scenariusza.
  • W czasie eksploatacji obiektu, często wymagana jest też aktualizacja scenariusza i matrycy sterowań, uwzględniająca nowe instalacje lub modyfikacje instalacji istniejących.

Ekspertyzy stanu ochrony ppoż.

Ekspertyzy stanu ochrony ppoż., mające na celu sankcjonowanie niezgodności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i przyjmowanie rozwiązań innych niż te wynikające z przepisów, mogą być opracowane w różnych okolicznościach, np.:

 • Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa obiektu, gdy spełnienie aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego jest niemożliwe.
 • Brak możliwości bezpiecznej ewakuacji osób w budynku wymaga zastosowania aktualnych wymagań techniczno-budowlanych.
 • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla nowych obiektów.

W zależności od okoliczności i trybu opracowania, ekspertyza może wymagać dodatkowych analiz bezpieczeństwa, takich jak symulacje ewakuacji, rozprzestrzeniania się pożaru czy wpływu na konstrukcję obiektu. Ekspertyza, wraz z proponowanymi rozwiązaniami i niezgodnościami, jest akceptowana przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a pozytywne rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie stanowi podstawę do uwzględnienia tych rozwiązań w projektach.

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części zawsze wymaga odpowiedniej ekspertyzy dotyczącej warunków ochrony ppoż.

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: od dwóch do kilkunastu miesięcy

 • Koszt: od 10 000 do 50 000 zł netto

 • Format: forma opisowa (docx, pdf) wraz z integralną częścią graficzną (dwg, pdf). Do KWPSP składana jest wersja papierowa z tradycyjnymi podpisami i pieczęciami, w trzech egzemplarzach.

 • Kwestie prawne:

  • Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej mogą być opracowywane w różnych trybach/sytuacjach – zarówno dla budynków nowoprojektowanych jak i dla istniejących.
  • Opracowanie i uzgodnienie z KWPSP ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej to pierwszy krok konieczny do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu nowoprojektowanego.
  • Możliwość usankcjonowania niezgodności występujących w obiekcie istniejącym lub uzyskania zgody na rozwiązania inne niż wskazane w przepisach dla budynku projektowanego, należy dla każdego przypadku ocenić indywidualnie i przewidzieć adekwatne rozwiązania zamienne.
  • Ekspertyza (z jednym wyjątkiem) zawsze musi być uzgodniona z właściwym miejscowo dla inwestycji Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
  • W zależności od rodzaju sankcjonowanych niezgodności, może być wymagany udział rzeczoznawcy budowlanego w opracowywaniu ekspertyzy ppoż..
 • Dodatkowe informacje:

  • Warto rozpocząć współpracę z rzeczoznawcą już na etapie przygotowywania koncepcji. Wcześniejsze zweryfikowanie tych założeń może pozwolić na zidentyfikowanie rozwiązań wymagających uzyskania odstępstwa lub na zaproponowanie optymalizacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Potrzebujesz wsparcia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ekspertyzy ppoż. lub innej opinii ppoż.?

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz fachowej porady w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, serdecznie zachęcam do skorzystania z formularza kontaktowego.

Skontaktuj się ze mną

Uzgadnianie projektów budowlanych

Przepisy przeciwpożarowe definiują katalog obiektów, których projekty budowlane (projekty architektoniczno-budowlane, projekty zagospodarowania terenu oraz projekty techniczne) wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Często zdarza się też, że uzgodnienie z rzeczoznawcą projektu wymagane jest przez Inwestora lub Ubezpieczyciela obiektu. Choć jeszcze zdarza się spotkać z przekonaniem, że uzgodnienie projektu to „pieczątka na rysunku”, to tak naprawdę uzgadnianie projektu budowlanego jest procesem, którego zwieńczeniem jest ów pieczątka. Rekomenduję kontakt już na etapie opracowywania koncepcji obiektu czy planu sytuacyjnego terenu – ochrona przeciwpożarowa bywa wymagająca i warto być świadomym różnych jej aspektów od początku prac projektowych.

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: Od kilku tygodni do kilku miesięcy – tyle, ile opracowywanie danego projektu budowlanego

 • Koszt: od 3 000 do 50 000 zł netto

 • Format: uzgodnienia dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, polegającej na bieżących konsultacjach rozwiązań projektowych. Potwierdzeniem uzgodnienia projektu składanego do urzędu w wersji tradycyjnej papierowej jest odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy w części rysunkowej projektu. Możliwe jest także uzgodnienie elektronicznej wersji projektu.

 • Kwestie prawne:

  • Wykaz obiektów budowlanych wymagających uzgodnienia znajduje się w odpowiednich przepisach. Możliwe jest także (np. na życzenie inwestora) uzgodnienie projektu obiektu, który go nie wymaga obligatoryjnie – zakres uzgodnienia pozostaje taki sam.
 • Dodatkowe informacje:

  • Warto rozpocząć współpracę z rzeczoznawcą już na etapie przygotowywania koncepcji. Wcześniejsze zweryfikowanie tych założeń może pozwolić na zidentyfikowanie rozwiązań wymagających uzyskania odstępstwa lub na zaproponowanie optymalizacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych

Przepisy przeciwpożarowe nakładają obowiązek wykonania urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z projektami uzgodnionymi przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Niektóre urządzenia, takie jak systemy sygnalizacji pożarowej czy stałe urządzenia gaśnicze, wymagają posiadania indywidualnych projektów wykonawczych, podczas gdy inne, np. przeciwpożarowe klapy odcinające czy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, mogą być uwzględnione w projektach branżowych. Zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych. 

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: od tygodnia do kilku tygodni

 • Koszt: od 1 000 do 5 000 zł netto

 • Format: uzgodnienia dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, polegającej m. in. na bieżących konsultacjach rozwiązań projektowych. Potwierdzeniem uzgodnienia projektu w wersji tradycyjnej papierowej jest odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy w części rysunkowej projektu. Możliwe jest także uzgodnienie elektronicznej wersji projektu – wówczas plik z projektem zostaje podpisany przez rzeczoznawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz do projektu dołącza się kartę uzgodnienia (podpisaną w ten sam sposób).

 • Kwestie prawne:

  • Urządzenia przeciwpożarowe, których projekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. to: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.
  • Uzgodnienia wymaga także przebudowa / rozbudowa / modyfikacja istniejących urządzeń przeciwpożarowych.
 • Dodatkowe informacje:

  • Uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego jest konieczne niezależnie od tego czy dane urządzenie jest wymagane obligatoryjnie, czy też inwestor decyduje się na wyposażenie obiektu pomimo braku formalnego wymogu.

Opinia techniczna/stanowisko rzeczoznawcy dotyczący danego problemu

Opinia techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. lub stanowisko rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. to dedykowane opracowanie, które integruje zagadnienia prawne i wiedzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dokument ten dostarcza rozwiązań dla problemów, które nie mają formalnej ścieżki rozwiązania, oraz oferuje interpretacje przepisów i zaleceń ubezpieczyciela. Opinia techniczna jest wszechstronna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, zapewniając wsparcie właścicielom i zarządzającym obiektami, projektantom oraz najemcom w zakresie planowania budżetów, harmonogramów inwestycji i przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: od tygodnia do kilku tygodni

 • Koszt: od 2 000 do 10 000 zł netto

 • Format: najczęściej forma opisowa (docx, pdf), podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 • Kwestie prawne:

  • Opinie techniczne zwykle nie mają podstaw prawnych. Ich głównym celem jest udzielenie merytorycznego wsparcia klientowi, prezentacja stanowiska rzeczoznawcy w konkretnym przypadku. Mogą obejmować analizę stanu prawnego, ocenę nietypowych rozwiązań, przegląd standardów technicznych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz formułowanie zaleceń lub propozycji rozwiązań. Mogą być poparte symulacjami komputerowymi ewakuacji, CFD i FEM, raportami z prób dymowych, próbnymi ewakuacjami lub audytami stanu ochrony ppoż.
 • Dodatkowe informacje:

  • Opinia techniczna może być pomocna do oszacowania harmonogramu i budżetu planowanej inwestycji.

Szukasz wsparcia rzeczoznawcy ppoż. w Warszawie lub okolicach?

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, ekspertyzy technicznej lub doradztwa? Zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.

Skontaktuj się ze mną

Konsultacje / wsparcie w zakresie zaleceń stawianych przez ubezpieczyciela

Konsultacje i wsparcie w zakresie zaleceń stawianych przez ubezpieczyciela to usługa dedykowana kadrze zarządzającej obiektem (najczęściej produkcyjnym, ale także magazynowym lub usługowym), aby uzyskać profesjonalne doradztwo w kwestii bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki tej usłudze będziesz mógł skutecznie spełnić wymagania ubezpieczyciela, co przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Twojego obiektu, a tym samym bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Zapewniam Ci pełną wiedzę i doświadczenie, które pomogą Ci znaleźć optymalne rozwiązania, zgodne z najnowszymi przepisami i normami. Wspólnie wypracujemy plan działania, abyś mógł spokojnie prowadzić swoją działalność, mając pewność spełnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa.  

Jak wyglądają etapy współpracy?

 • Ile trwa: od kilku tygodni do kilku miesięcy

 • Koszt: od 2 000 do 20 000 zł netto

 • Format: podczas spotkań on-line, e-mail i telefoniczne

 • Kwestie prawne:

  • Zalecenia inżynierów po audycie brokera lub ubezpieczyciela mogą wpłynąć na zakup polisy ubezpieczenia majątkowego. W zależności od priorytetu zaleceń, może być określony termin ich wdrożenia. Często konieczne jest zastosowanie rozwiązań ponadstandardowych, wykraczających poza obowiązujące w Polsce przepisy, które czasem muszą zostać wprowadzone w istniejącym, już funkcjonującym obiekcie.
 • Dodatkowe informacje:

  • Ubezpieczyciele obiektów stają się znaczącym weryfikatorem poziomu zabezpieczeń obiektu, ale w odróżnieniu do urzędów i służb – mogą oczekiwać realizacji rozwiązań wykraczających poza wymagania prawne.

Portret młodej kobiety, lekko uśmiechniętej brunetki z prostymi włosami, w okularach
Szukasz wsparcia rzeczoznawcy ppoż. w Warszawie lub okolicach?

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, ekspertyzy technicznej lub doradztwa? Zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.

Odpowiem możliwie najszybciej, aby omówić Twoje indywidualne potrzeby i znaleźć idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.

Wybierz temat rozmowy

Częste pytania dotyczące usług rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych

Kim jest rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? 

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (czasem w skrócie nazywany rzeczoznawcą ppoż.) jest ekspertem w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Zajmuje się opiniowaniem, zatwierdzaniem dokumentacji projektowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także audytami i nadzorem nad zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w obiektach istniejących.

Czy rzeczoznawca ppoż. jest w stanie wykonać ekspertyzę techniczną mojego budynku?

Tak, rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej jest uprawniona do wykonywania ekspertyz technicznych budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jaki jest zakres usług rzeczoznawcy?

Zakres usług rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. obejmuje doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie operatów ppoż., uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej i uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych.

Dla jakich budynków powinny być wykonane opracowania ppoż.?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów lub ich części, stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje zagrożenie wybuchem lub kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3.

Scenariusz pożarowy jest wymagany dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu. 

Jakie są koszty związane z usługami rzeczoznawcy ds. ppoż., takie jak opracowanie operatu ppoż.? 

Cena usług może różnić się w zależności od konkretnego zlecenia. Zachęcam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat cen i zakresu usług.

Co wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż?

Projekty budowlane (w tym architektoniczno-budowlane, zagospodarowania terenu oraz techniczne) obiektów istotnych ze względu na ochronę życia i zdrowia, wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Co to jest strefa pożarowa?

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków. W każdym obiekcie budowlanym mogą być określone różne strefy pożarowe w zależności od wymagań ochrony przeciwpożarowej – np. w budynkach wysokich użyteczności publicznej najczęściej strefami pożarowymi są poszczególne kondygnacje budynku, odrębnymi strefami pożarowymi często są także pojedyncze pomieszczenia.

Jakie dane należy przedstawić w projekcie do uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.?

W projekcie przedstawianym do uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. należy przedstawić m.in. rzuty architektoniczne, plan zagospodarowania terenu, projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, a także inne dokumenty związane z ochroną przeciwpożarową, takie jak raporty z symulacji CFD skuteczności oddymiania, raporty CFD z symulacji ewakuacji, ocenę zagrożenia wybuchem.

Czy projekt budowlany techniczny podlega uzgodnieniu ppoż.?

Tak, projekt budowlany techniczny podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, aby upewnić się, że wszystkie wymagania ochrony przeciwpożarowej zostały spełnione.

Co powinna zawierać ekspertyza ppoż.?

Ekspertyza ppoż. powinna zawierać szczegółowy opis analizy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu, wskazanie niezgodności które zostaną usunięte, propozycji rozwiązań zamiennych, rekompensujących niezgodności, jakie nie zostaną usunięte.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza ppoż.? 

Ekspertyza ppoż. jest potrzebna w różnych sytuacjach, m.in. przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie obiektu, oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, wymagającej nowej oceny warunków ochrony ppoż.

Jak zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy ppoż.?

Aby zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, należy ukończyć studia techniczne (wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier lub magister inżynier) oraz potwierdzić swoje przygotowanie zawodowe podczas egzaminu.

Egzamin potwierdzający przygotowanie zawodowe obejmuje znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznaje prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. w drodze powołania.

Jaki akt prawny opisuje zakres odpowiedzialności właściciela obiektu za ochronę przeciwpożarową?

Zakres odpowiedzialności właściciela obiektu za ochronę przeciwpożarową jest opisany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.